O projekcie

Czy wiesz, że wykonanie kolonoskopii pozwala na wczesne wykrycie zmian nowotworowych? 

Daj sobie szansę – rozpoznanie początkowego stadium raka jelita grubego daje możliwość całkowitego powrotu do zdrowia.

 

Skorzystaj z darmowej kolonoskopii.

Zapisz się na www.kolonoskopia.copernicus.gda.pl/umow-badanie/ lub zadzwoń na Infolinię 58 727 01 30.

 

Program skierowany jest do aktywnych zawodowo mieszkańców woj. pomorskiego:

 • w wieku 50-65 lat, którzy nie mają objawów raka jelita grubego
 • w wieku 40-65 lat, które mają w rodzinie krewnego pierwszego stopnia z rozpoznaniem raka jelita grubego
 • w wieku 25-65 lat z rodziny z zespołami genetycznymi.

Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat.


Projekt pn. „Profilaktyka raka jelita grubego szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa pomorskiego”

 • Oś priorytetowa 5.: Zatrudnienie
 • Działanie 5.4.: Zdrowie na rynku pracy
 • Poddziałanie: 5.4.2.: Zdrowie na rynku pracy
 • Beneficjent: Copernicus PL Sp. z o.o.
 • Wartość projektu: 6 023 930,46 zł
 • Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 5 722 733,94 zł (95% kosztów kwalifikowanych)
 • Planowany czas realizacji: 2017-2020

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców województwa pomorskiego w programach zdrowotnych dotyczących chorób nowotworowych, stanowiących istotną barierę w utrzymaniu i wydłużaniu aktywności zawodowej.

 

Do projektu zostanie włączonych 3 450 osób.


Korzyści wynikające z wdrożenia projektu:

 • wsparcie merytoryczne kadry medycznej, pracującej w ośrodkach oddalonych od aglomeracji trójmiejskiej, w zakresie profilaktyki raka jelita grubego,
 • wzrost świadomości społecznej w zakresie konieczności wykonywania profilaktycznych badań kolonoskopowych,
 • umożliwienie dostępu do badań kolonoskopowych osobom z obszarów wiejskich i miejsc  o ograniczonej dostępności do placówek medycznych,
 • zwiększenie ilości wykonywanych profilaktycznych badań kolonoskopowych w grupie docelowej,
 • szybsze wykrywanie i eliminacja zmian nowotworowych u osób spoza aglomeracji trójmiejskiej,
 • zapewnienie kompleksowej, specjalistycznej opieki medycznej osobom potencjalnie zagrożonym zachorowaniem na raka jelita grubego.

 Etapy realizacji projektu:

 • Wsparcie merytoryczne kadry medycznej 

Skuteczność profilaktyki, w szczególności nowotworowej, jest zauważalna tylko w przypadku wdrożenia zasad opieki koordynowanej nad pacjentem. Niezbędna do tego jest współpraca jednostek specjalistycznych z podmiotami medycznymi w terenie. Dlatego pierwszym krokiem będzie udzielenie wsparcia merytorycznego kadrze pracującej z pacjentami poza aglomeracją trójmiejską. Ich zaangażowanie w propagowanie zagadnień o tematyce profilaktycznej daje bowiem realną szansę na aktywizację środowisk lokalnych. 

 • Budowanie świadomości społecznej w zakresie korzyści wynikających z wykonywania badań profilaktycznych poprzez działania informacyjno-edukacyjne 

Wykorzystane zostaną zarówno możliwości edukatorów wyłonionych z personelu medycznego, jak również wszelkie dostępne kanały komunikacji masowej: internet, radio, prasa i telewizja. Długofalowa akcja, kształtująca prozdrowotne postawy społeczne, powinna przynieść efekt w postaci wzrostu świadomości w zakresie korzyści płynących z wykonywania badań profilaktycznych oraz stworzyć w województwie pomorskim modę na tego typu zachowania. 

 •  Realizacja badań kolonoskopowych w grupie docelowej projektu 

Zostaną wykonane bezpłatne profilaktyczne badania kolonoskopowe dla co najmniej 1782 osób – aktywnych zawodowo mieszkańców województwa pomorskiego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zwiększenie dostępu do diagnostyki u osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców terenów oddalonych od ośrodków medycznych, głównie z obszarów wiejskich.


 

Partnerami projektu dotyczącego profilaktyki raka jelita grubego są:

inteligentny obiekt wektorowy2x inteligentny obiekt wektorowy3x7

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

*Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora